Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

         - Oxlahun jewels (handelsnaam, onderdeel van Pallium): de gebruiker van deze algemene voorwaarden

         - Klant: de wederpartij van Oxlahun jewels

         - Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Oxlahun jewels en de Klant tot stand komt

         - Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst

         - Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Oxlahun jewels wordt gedaan, elke met Oxlahun jewels gesloten overeenkomst, elke door Oxlahun jewels aan de klant verrichte levering en elke door of namens Oxlahun jewels verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel Oxlahun jewels ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Oxlahun jewels niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.

Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    De op de website van Oxlahun jewels of anderszins door Oxlahun jewels weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Oxlahun jewels niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2    Oxlahun jewels ernaar streeft om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Alle opgaven en beschrijvingen van Oxlahun jewels van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Oxlahun jewels staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.

2.3    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en alle overige heffingen of belastingen die opgelegd of geheven worden in verband met enige door Oxlahun jewels in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te verrichten prestatie.

2.4    Alhoewel Oxlahun jewels ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.5    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door Oxlahun jewels gehanteerde prijzen voor haar Producten , waaronder inkoopprijzen, valatuschommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Oxlahun jewels de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een Product een terzake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde Product nog niet aan de klant is geleverd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij Oxlahun jewels een Order plaatst en Oxlahun jewels deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.

Artikel 4: Betaling

4.1    De door Oxlahun jewels aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. De prijzen van de Producten, de verzendkosten en de BTW worden apart vermeld.

4.2    Indien de Klant ervoor heeft gekozen de Producten franco huis geleverd te willen ontvangen, dient de Klant het door Oxlahun jewels in de schriftelijke aanvaarding genoemde totaalbedrag binnen 30 dagen na dagtekening van de aanvaarding geheel en zonder verrekening te voldoen op de door Oxlahun jewels genoemde bankrekening. Binnen 48 uur na ontvangst van de betaling zal Oxlahun jewels de door de Klant bestelde Producten ter verzending aan de Klant bij TNT Post aanbieden.

Artikel 5: De levering

5.1    Oxlahun jewels doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien Oxlahun jewels een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Oxlahun jewels niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Oxlahun jewels de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Oxlahun jewels de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

5.2    Oxlahun jewels draagt het risico van beschadiging en verlies van de Producten tijdens de verzending naar de Klant. Nadat de Producten door de Klant in ontvangst zijn genomen gaat het risico over op de Klant.

Artikel 6: Retourneren van Producten

6.1    De Klant heeft het recht om gedurende dertig werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient alsdan de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt op kosten van Oxlahun jewels aan Oxlahun jewels terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze Oxlahun jewels de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst van de door de Klant teruggestuurde producten zal Oxlahun jewels beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt aan Oxlahun jewels zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Oxlahun jewels de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.

Artikel 7: Garantie

7.1    Oxlahun jewels garandeert gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zijn de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

7.2    Indien de producent van een Product fabrieksgarantie verstrekt die afwijkt van de in artikel 7.1 genoemde termijn, geldt die afwijkende termijn, met dien verstande dat de termijn nimmer korter is dan de in artikel 7.1 genoemde termijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    Oxlahun jewels is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Oxlahun jewels. Oxlahun jewels is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Oxlahun jewels geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Oxlahun jewels

Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Oxlahun jewels opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Oxlahun jewels aan de Klant opgave doen van de door Oxlahun jewels opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Oxlahun jewels nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Oxlahun jewels op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Oxlahun jewels de Overeenkomst met de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle met Oxlahun jewels gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2  Voor zover het Nederlands recht niet dwingend anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Oxlahun jewels de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Oxlahun jewels de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.


Product successfully added to your shopping cart
Quantity
Total
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products
Total shipping  To be determined
Total
Continue shopping Proceed to checkout